Παραγωγή

Φυτά

Συνολικά και στα δύο φυτώρια καλλιεργούνται 270 στρέμματα με συνεχή αυξητική τάση. Από αυτά, τα 10 στρέμματα είναι καλυμμένα με θερμοκηπιακές κατασκευές που χρησιμοποιούνται για τον πολλαπλασιασμό των φυτών καθώς και τη διατήρηση των ευαίσθητων στο ψύχος ειδών, κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η ανάπτυξη των φυτών γίνεται με δύο τρόπους:

Τα μικρής και μεσαίας ανάπτυξης φυτά αναπτύσσονται με διαδοχικές μεταφυτεύσεις μέσα σε πλαστικά φυτοδοχεία μέχρι να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο μέγεθος.

Τα μεγάλης ανάπτυξης φυτά αναπτύσσονται στο έδαφος μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού μεγέθους. Με τη μεταφύτευση και παραμονή των φυτών σε γλάστρες για αρκετούς μήνες πριν διατεθούν στην κατανάλωση, εξασφαλίζεται πλούσιο ριζικό σύστημα που σε συνδυασμό με τη παροχή των κατάλληλων καλλιεργητικών φροντίδων, εγγυώνται την επιτυχή εγκατάστασή τους και τη περαιτέρω ικανοποιητική τους ανάπτυξη.

Με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, έχει αναπτυχθεί άρτια τεχνική υποδομή σε όλες τις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Αυτό συνίσταται στα εξής:

Αυτόματος ηλεκτρονικός περιβαλλοντολογικός έλεγχος θερμοκηπίων

Πλήρως αυτοματοποιημένη άρδευση

Αυτοματοποιημένη ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη λίπανση

Αντιανεμική προστασία

Συστήματα σκίασης

Εκτεταμένες εγκαταστάσεις υποστύλωσης φυτών

Αποστραγγιστικό δίκτυο

Άριστα διαμορφωμένοι δρόμοι προσπέλασης

Το έμπειρο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, και με διαρκή ενημέρωση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας είναι σε θέση να προσεγγίσει και να αφομοιώσει όλες τις σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο.

Εκτός από την κορυφαία ποιότητα, στόχο της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί και η διαρκής αναζήτηση νέων ειδών και ποικιλιών κατάλληλων για το κλίμα της χώρας μας.

            

Copyright © 2018 Φυτώρια Καραμπάτσος Α.Ε.